1. Toepassing
  1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot trainingen en workshops te verzorgen door Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland ten behoeve van enige opdrachtgever of deelnemer. Deze voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland en derden waarop Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland deze van toepassing heeft verklaard.
  1.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  1.3. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland schriftelijk zijn aanvaard.
  1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland en cliënt zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Soorten trainingen en cursussen
  Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland organiseert diverse workshops en trainingen. Deze trainingen kunnen worden onderverdeeld in company-workshops, zijnde workshops in opdracht van een opdrachtgever, waarbij de deelnemers over het algemeen werkzaam zijn bij de opdrachtgever; individuele workshops, waarbij de workshop wordt geïnitieerd door Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland, al dan niet in samenwerking met anderen, en waarbij de deelnemers zich individueel aanmelden bij Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland.
 3. Aanbiedingen en offertes
  3.1. Alle aanbiedingen en offertes voor company-workshops zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  3.2. De prijzen en tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
  3.3. Voor company-workshops geldt dat heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, voor rekening komen van de opdrachtgever. Deze kosten zijn niet in de prijs verdisconteerd.
  3.4. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.
  3.5. Het bedrag voor de workshops is zoals vermeld op de website
  www.btcnederland.nl en is inclusief btw.
  3.6. Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland is gerechtigd om de inhoud van companyworkshops aan te passen, indien zij van mening is dat de workshop onvoldoende beantwoordt aan de wensen of verwachtingen van de deelnemers. Indien de wijziging van of aanvulling van de workshop financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland de opdrachtgever hierover indien mogelijk tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. Totstandkoming overeenkomst
  4.1. Een overeenkomst met betrekking tot een company-workshop kan slechts op drie manieren tot stand komen, te weten door:
  i) volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn;
  ii) een opdrachtbevestiging van Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland; en door:
  iii) de aanvang met haar dienstverlening door Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland zonder dat de opdrachtgever onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.
  4.2. Een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een individuele workshop komt tot stand na inschrijving en bevestiging door Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland van deelname en is definitief na verzending van deze bevestiging per email.
 5. Annuleren door deelnemer of opdrachtgever
  De deelnemer of opdrachtgever heeft het recht om de inschrijving te annuleren. Dit moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Bij annulering tot 30 dagen voor de eerste workshopdag zal het volledige deelnemersgeld worden geretourneerd exclusief € 75,- administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor de eerste workshopdag wordt vijftig procent (50%) van het deelnemersgeld in rekening gebracht. Wanneer binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste workshopdag wordt geannuleerd, is het volledige deelnemersgeld verschuldigd. De annuleringsregeling vervalt indien de inschrijvende deelnemer voor de aanvangsdatum zijn eigen deelname door een andere deelnemer vervangt. Gedurende de workshop is geen vervanging mogelijk.
 6. Annuleren door Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland
  Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland behoudt zich het recht voor om een (of meerdere) workshop(s) uit te stellen of te annuleren indien er sprake is van overmacht (inclusief maar niet beperkt tot ziekte of afmelding door derden zoals bijvoorbeeld eigenaars van de gehuurde ruimte).
  Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland zal zijn uiterste best doen een passend alternatief aanbieden. Indien dit niet mogelijk is restitueert Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland het verschuldigde bedrag.
 7. Factuur
  7.1. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Met het betalen van de factuur verklaart de deelnemer of opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden, mits deze kenbaar gemaakt zijn door Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland. Indien aanmelding binnen veertien dagen voor aanvang van de eerste workshopdag plaatsvindt, dient het bedrag uiterlijk bij aanvang van de eerste workshopdag op de rekening te staan van Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van de verschuldigde gelden voor rekening van de deelnemer.
  7.2. Betaling kan met behulp van iDeal of door middel van een aanvraag voor directe bankoverschrijving.
 8. Klachten
  In geval van klachten met betrekking tot een workshop, kan de deelnemer of opdrachtgever zich schriftelijk wenden tot Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland. Dit dient binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de workshop te worden gemeld aan Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, heeft Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland de keuze om ofwel een vervangende workshop aan te bieden ofwel de geleden schade naar verhouding te vergoeden.
 9. Aansprakelijkheid
  Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, in materiële, fysieke of emotionele zin, ontstaan in verband met of als gevolg van een workshop. Hoewel Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland elke workshop met de grootst mogelijke secuurheid samenstelt kan aan de inhoud van deze workshop geen rechten worden ontleend.
 10. Rechten
  Be The Change, Challenge Day, Notice/Choose/Act zijn intellectueel eigendom van Challenge Day USA en als dusdanig beschermd onder het Amerikaans recht. Overeenkomsten tussen Stichting Be The Change Europe/BTC Nederlanden deelnemer of opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht. Het workshopmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemers van de workshop. Het materiaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht met als doel financieel gewin.
 11. Privacy statement
  Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland respecteert de privacy en zal persoonsgegevens slechts in overeenstemming met dit privacy verwerken. Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland legt de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, zoals naam, (e-mail)adres, en telefoon(fax-)nummer vast in een gegevensbestand. Persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de betrokkene te sluiten en gesloten overeenkomsten en de administratie hiervan. Ook kan het mailadres worden toegevoegd aan een bestand ter verspreiding van eigen nieuwsbrieven waarbij ontvangers duidelijk wordt gemaakt zich te kunnen afmelden. Stichting Be The Change Europe/BTC Nederland zal persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend e-mailadressen, bankrekeningnummers) nooit zonder toestemming uitwisselen met derden.